اطلاعات در مورد آزمون های ورودی دانشگاه برای دانشجویان خارجی (2023)

اطلاعات در مورد آزمون های ورودی دانشگاه برای دانشجویان خارجی (2023)

اگر قصد ثبت نام و شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه برای دانشجویان بین المللی در سال جاری را دارید، لطفاً به اطلاعات مهم زیر در مورد تاریخ امتحانات، هزینه های پرداختی و مهلت درخواست مراجعه کنید.

توجه: اطلاعات مربوط به تاریخ امتحانات و هزینه ها قابل تغییر است. لطفا برای تایید این اطلاعات به لینک های ارائه شده مراجعه کنید.

TR-YÖS
اسم امتحان TR-YÖS
هزینه ها 800 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 24 نوامبر – 5 دسامبر 2022
تاریخ امتحانات 29 ژانویه 2023 – 11:15
تاریخ اعلام نتایج  
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
 
مراکز امتحانی Adana, Ankara, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir), İstanbul (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer), İzmir-1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli) Kayseri, Konya,  Kahramanmaraş, Mardin, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Kilis, KKTC, Tunisia, Saudi Arabia, Kazakhstan Kyrgyzstan, Germany, Azerbaijan, Uzbekistan, Afghanistan
پیوندها 1. Link2. Link

 

İstanbul Üniversitesi
اسم امتحان İÜYÖS
هزینه ها 1300 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 9 ژانویه – 7 آوریل 2023
تاریخ امتحانات شنبه 6 مه 2023 – 15:00
تاریخ اعلام نتایج 23 مه 2023
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
13 ژوئیه – 20 ژوئیه 2023
مراکز امتحانی

Adana, Ankara, İpsala (Edirne), Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa, Trabzon, Van,

+46 مراکز مختلف آزمون بین المللی

پیوندها 1. Link2. Link

 

Ege Üniversitesi
اسم امتحان EGEYÖS
هزینه ها 1000 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 06 مارس – 02 مه 2023
تاریخ امتحانات 03 ژوئن 2023
تاریخ اعلام نتایج 6 ژوئیه 2022
مراکز امتحانی İzmir, İstanbul, Ankara, Lefkoşa, Bakü
پیوندها 1. Link2. Link

 

 İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
اسم امتحان İÜCYÖS
هزینه ها 975 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 27 فِورِیه – 9 ژوئن 2023
تاریخ امتحانات 24 ژوئن 2023 14:00
تاریخ اعلام نتایج 10 ژوئیه 2023
مراکز امتحانی

İstanbul- Anadolu, İstanbul – Avrupa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Van,

+17 مراکز مختلف آزمون بین المللی

پیوندها 1. Link2. Link

 

Marmara Üniversitesi
اسم امتحان MÜYÖS
هزینه ها 1000 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 24 آوریل – 2 ژوئن 2023
تاریخ امتحانات 8 ژوئیه 2023 14:00
تاریخ اعلام نتایج 21 ژوئیه 2023
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
31 ژوئیه – 3 اوت 2023
مراکز امتحانی

İstanbul (Göztepe)

پیوندها Link

 

 Atatürk Üniversitesi
اسم امتحان ATAYÖS
هزینه ها 750 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 3 آوریل – 15 مه 2023
تاریخ امتحانات 10 ژوئن 2023 11:00
تاریخ اعلام نتایج 19 ژوئن 2023
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
26 ژوئن – 10 ژوئیه 2023
مراکز امتحانی

Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kilis, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Van,

+23 مراکز مختلف آزمون بین المللی

پیوندها 1. Link2. Link

 

 Erciyes Üniversitesi
اسم امتحان ERÜYÖS
هزینه ها 950 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 1 تا 25 آوریل 2023
تاریخ امتحانات 10 ژوئن 2023 14:00
تاریخ اعلام نتایج 2 ژوئن 2023
مراکز امتحانی

Kayseri, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Van

پیوندها 1. Link; 2. Link

 

 Çukurova Üniversitesi
اسم امتحان ÇÜYÖS
هزینه ها 700 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 2 ژانویه تا 31 مارس 2023
تاریخ امتحانات 29 آوریل 2023 09:30
مراکز امتحانی

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Konya, Van, Antalya

پیوندها Link

 

 Karadeniz Teknik Üniversitesi
اسم امتحان KTÜCYÖS
هزینه ها 750 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 15 فوریه 2023 – 26 مه 2023
تاریخ امتحانات 21 ژوئن 2023 14:00
تاریخ اعلام نتایج 5 ژوئیه 2023
مراکز امتحانی

Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Trabzon, Van

پیوندها Link

 

Bursa Uludağ Üniversitesi
اسم امتحان E-ULUYÖS
هزینه ها 1500 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 3 فوریه – 10 آوریل 2023
تاریخ امتحانات 6 مه 2023 ساعت 10:00
تاریخ اعلام نتایج 16 ژوئن 2023
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
21 ژوئن – 7 ژوئیه 2023
مراکز امتحانی

Bursa, İstanbul, Ankara

پیوندها 1. Link; 2. Link

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
اسم امتحان UMÜYÖS
هزینه ها 800 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 2 ژانویه – 16 آوریل 2023
تاریخ امتحانات 21 مه 2022 13:00
تاریخ اعلام نتایج 11 ژوئن 2023
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
15 تا 27 ژوئن 2023
مراکز امتحانی

Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kilis, Mersin, Rize, Samsun

پیوندها Link

 

Sakarya Üniversitesi
اسم امتحان Sakarya YÖS
هزینه ها 800 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 20 ژانویه – 2 آوریل 2023
تاریخ امتحانات 29 آوریل 2023 ساعت 15:00
تاریخ اعلام نتایج 15 مه 2023
مراکز امتحانی Sakarya, Ankara, İzmir, İstanbul – Anadolu, İstanbul – Avrupa, Bursa, Mersin, Gaziantep, Van
پیوندها Link

 

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi Yurt Dışı Programları
اسم امتحان AnadoluYÖS
هزینه ها 800 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 13 مارس 2023 – 28 آوریل 2023
تاریخ امتحانات 28 مه 2023 یا 4 ژوئن 2023 ساعت 15:00
تاریخ اعلام نتایج 8 ژوئن 2023
مراکز امتحانی

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), İzmir, Kayseri, Mersin, Samsun, Trabzon, Van

پیوندها 1. Link; 2. Link