اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

شماره تلفن پایین هیچ وابستگی به سازمان حقوق پناهندگان (Refugee Rights Turkey, RRT) ندارد.

لطفا به افرادی که از این شماره خود را به عنوان کارمند سازمان حقوق پناهندگان (Refugee Rights Turkey, RRT) به شما معرفی می کنند توجه نکنید!

+1 (917) 708 6804