اطلاعات در مورد آزمون های ورودی دانشگاه برای دانشجویان خارجی (2022)

اطلاعات در مورد آزمون های ورودی دانشگاه برای دانشجویان خارجی (2022)

اگر قصد ثبت نام و شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه برای دانشجویان بین المللی در سال جاری را دارید، لطفاً به اطلاعات مهم زیر در مورد تاریخ امتحانات، هزینه های پرداختی و مهلت درخواست مراجعه کنید.

توجه: اطلاعات مربوط به تاریخ امتحانات و هزینه ها قابل تغییر است. لطفا برای تایید این اطلاعات به لینک های ارائه شده مراجعه کنید.

 

İstanbul Üniversitesi
اسم امتحان İÜYÖS
هزینه ها 800 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 31 ژانوِیه – 2 مه 2022
تاریخ امتحانات 11 ژوئن 2022 15:00
تاریخ اعلام نتایج 4 ژوئیه 2022
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
13 – 20 ژوئیه 2022
مراکز امتحانی Adana, Ankara, Artvin, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa, Trabzon, Van
پیوندها پیوند 1; پیوند 2

 

Ankara Üniversitesi
اسم امتحان AYÖS
هزینه ها 1.300 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 1 – 22 آوریل 2022
تاریخ امتحانات 14 مه 2022 11:00
مراکز امتحانی برخط
پیوندها پیوند 1; پیوند 2

 

Ege Üniversitesi
اسم امتحان EGEYÖS
هزینه ها 650 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 21 فِورِیه – 6 مه 2022
تاریخ امتحانات 12 ژوئن 2022 13:00
تاریخ اعلام نتایج 6 ژوئیه 2022
مراکز امتحانی İzmir, İstanbul, Ankara
پیوندها پیوند 1; پیوند 2

 

 İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
اسم امتحان İÜCYÖS
هزینه ها 975 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 1 فِورِیه – 10 ژوئن 2022
تاریخ امتحانات 25 ژوئن 2022 14:00
تاریخ اعلام نتایج 6 ژوئیه 2022
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
13 – 20 ژوئیه 2022
مراکز امتحانی

İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), Ankara, İzmir, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Van

پیوندها پیوند 1; پیوند 2

 

Marmara Üniversitesi
اسم امتحان MÜYÖS
هزینه ها 750 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام  21 مارس – 13 مه 2022
تاریخ امتحانات 5 ژوئن 2022 14:00
تاریخ اعلام نتایج 8 ژوئن 2022
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
13 – 15 ژوئن 2022
مراکز امتحانی

İstanbul (Göztepe)

پیوندها پیوند 1

 

 Atatürk Üniversitesi
اسم امتحان ATAYÖS
هزینه ها 600 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 4 آوریل – 15 مه 2022
تاریخ امتحانات 16 ژوئن 2022 11:00
تاریخ اعلام نتایج 30 ژوئن 2022
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
8 – 20 ژوئیه 2022
مراکز امتحانی

Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bursa, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kars, Kilis, Konya, Mersin, Sansun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van

پیوندها پیوند 1; پیوند 2

 

 Dokuz Eylül Üniversitesi
اسم امتحان DEYÖS
هزینه ها 500 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 11 – 18 آوریل 2022
تاریخ امتحانات 28 مه 2022 11:00
تاریخ اعلام نتایج 6 ژوئن 2022
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
11 – 18 آوریل  2022
مراکز امتحانی

İzmir (Tınaztepe)

پیوندها پیوند 1

 

 Erciyes Üniversitesi
اسم امتحان ERÜYÖS
هزینه ها 510 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 31 ژانوِیه – 27 مه 2022
تاریخ امتحانات 12 ژوئن 2022 14:00
تاریخ اعلام نتایج 23 ژوئن 2022
مراکز امتحانی

Kayseri, İstanbul, Ankara, Gaziantep

پیوندها پیوند 1; پیوند 2

 

 Selçuk Üniversitesi
اسم امتحان SÜYÖS
هزینه ها 350 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 22 مارس – 22 آوریل 2022
تاریخ امتحانات 28 مه 2022 11:00
مراکز امتحانی

Konya, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep

پیوندها پیوند 1; پیوند 2

 

 Çukurova Üniversitesi
اسم امتحان ÇÜYÖS
هزینه ها 500 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 1 فِورِیه – 6 ژوئن 2022
تاریخ امتحانات 11 ژوئن 2022 09:30
مراکز امتحانی

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Hatay, Antalya

پیوندها پیوند 1; پیوند 2

 

 Karadeniz Teknik Üniversitesi
اسم امتحان KTÜCYÖS
هزینه ها 500 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 1 فِورِیه – 6 ژوئن 2022
تاریخ امتحانات 29 ژوئن 2022 14:00
تاریخ اعلام نتایج 14 ژوئیه 2022
مراکز امتحانی

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Trabzon, Van

پیوندها پیوند 1

 

Akdeniz Üniversitesi
اسم امتحان Akdeniz YÖS
هزینه ها 1.000 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 21 مارس – 15 مه 2022
تاریخ امتحانات 25 مه 2022 13:00
تاریخ اعلام نتایج 5 ژوئن 2022
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
20 -27 ژوئیه 2022
مراکز امتحانی

برخط

پیوندها پیوند 1

 

Bursa Uludağ Üniversitesi
اسم امتحان E-ULUYÖS
هزینه ها 800 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 14 فِورِیه – 25 آوریل 2022
تاریخ امتحانات 4 ژوئن 2022 10:00
تاریخ اعلام نتایج 20 ژوئن 2022
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
24 آوریل – 3 ژوئیه 2022
مراکز امتحانی

برخط

پیوندها پیوند 1; پیوند 2

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
اسم امتحان UMÜYÖS
هزینه ها 1.000 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 10 ژانوِیه – 15 آوریل 2022
تاریخ امتحانات 29 مه 2022 13:00
تاریخ اعلام نتایج 5 ژوئن 2022
آخرین مهلت برای انتخاب رشته
20 – 27 ژوئیه 2022
مراکز امتحانی

Ankara, Antalya, Gaziantep, Hatay, İstanbul

پیوندها پیوند 1

 

Süleyman Demirel Üniversitesi
اسم امتحان SDÜ-YÖS
هزینه ها 500 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 28 مارس – 12 آوریل 2022
تاریخ امتحانات 14 مه 2022 10:30
تاریخ اعلام نتایج 3 ژوئن 2022
مراکز امتحانی

Isparta

پیوندها پیوند 1

 

İnönü Üniversitesi
اسم امتحان İNÜYÖS
هزینه ها 500 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 1 فِورِیه – 1 آوریل 2022
تاریخ امتحانات 21 مه 2022 12:00
تاریخ اعلام نتایج 20 ژوئن 2022
مراکز امتحانی

Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mersin

پیوندها پیوند 1; پیوند 2

 

Sakarya Üniversitesi
اسم امتحان Sakarya YÖS
هزینه ها 500 لیره ترک
تاریخ های ثبت نام 15 ژانوِیه – 15 مه 2022
تاریخ امتحانات 4 ژوئن 2022 15:00
تاریخ اعلام نتایج 20 ژوئن 2022
مراکز امتحانی

Sakarya, Ankara, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), Mersin, Van, Bursa

پیوندها پیوند 1

 

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi Yurt Dışı Programlar
تاریخ های ثبت نام 18 آوریل – 28 ژوئن 2022
پیوندها پیوند 1