Site Hakkında

Türkiye’de Sığınmacılar için Bilgi Platformu

Bu internet sitesi, Türkiye’de sığınma arayan kişilere ulusal mevzuattan kaynaklanan hakları, tabi oldukları prosedürler ve yükümlülükler hakkında doğru ve güncel hukuki bilgi sağlamak amacıyla Mülteci Hakları Merkezi ve Refugee Solidarity Network (RSN) tarafından geliştirilmiş ve kullanıma sunulmaktadır. Sitede yer alan tüm bilgi içeriği Mülteci Hakları Merkezi tarafından RSN ile işbirliği içinde yürüttüğü bir proje kapsamında oluşturulmuştur.

Bu internet sitesi, gerek Suriye’den gerekse diğer menşe ülkelerden Türkiye’ye sığınan kişilere yönelik kapsamlı hukuki bilgiler içermektedir; ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Türkiye’deki sığınma prosedürlerleriyle ilgili hukuki konularda bireysel danışma ihtiyacı olan yabancılar, avukatlara ya da Baroların Adli Yardım Büroları, Mülteci Hakları Merkezi ve diğer sivil toplum örgütlerinin ücretsiz olarak sunduğu hukuki destek hizmetlerine müracat edebilirler.

 

Refugee Solidarity Network (RSN) savaş veya zulüm sebebiyle yerinden olmuş insanların haklarının korunması ve sığındıklarları ülkelerdeki destek kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüten, ABD merkezli kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. RSN ciddi sayıda mülteci ağırlayan ülkelerdeki avukatlar ve diğer yerel paydaşlarla işbirliği içinde kapasite geliştirme süreçlerine katkılar sunmakta, mültecilerin korunmasına dair hak temelli yaklaşımları desteklemektedir. RSN, karmaşık zorunlu göç dinamiklerinin etkili biçimde yönetilebilmesi için, yerel paydaşlarla işbirliğine dayanan, esnek ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç olduğunu değerlendirmektedir. www.refugeesolidaritynetwork.org

Mülteci Hakları Merkezi savaş veya zulüm olaylarından dolayı Türkiye’ye sığınan mülteciler ve diğer hassas durumdaki göçmenlerin ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan haklara erişimlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüten, dernek statüsünde bağımsız bir sivil toplum örgütüdür; Merkezi İstanbul’dadır. Kurum, sığınmacılara yönelik sunduğu hukuki destek hizmetlerinin yanısıra, avukatlar ve sivil toplum örgütlerine yönelik eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmekte, mülteci hukukuna dair çeşitli konularda bilgi ve başvuru kaynakları hazırlamakta, ve Türkiye’de sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesini teşvik eden faaliyetler yürütmektedir. www.mhd.org.tr

Türkiye Sığınma Sistemi ve Uygulaması

Türkiye halihazırda bir yandan 3.6 milyondan fazla Suriyeli mültecinin yanısıra, Afganistan, Irak ve İran gibi diğer menşe ülkelerden gelen yaklaşık 300.000 sığınmacıya ev sahipliği yapmakta; bir yandan da özellikle Avrupa Birliği ülkelerine doğru yönlenen ciddi bir düzensiz transit göç hareketliliği ile karşı karşıyadır. Türkiye’de göç ve sığınma alanındaki uygulamalar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından 2014 yılında yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Suriye’den Türkiye’ye sığınan mültecilerile ilgili işlemler YUKK’un 91. Maddesi’ne istinaden “geçici koruma” uygulaması kapsamında yürütülmekte; diğer menşe ülkelerden gelen kişilerin yaptıkları sığınma başvuruları ise, usul ve esasları yine YUKK ile belirlenmiş olan “uluslararası koruma” prosedürü çerçevesinde değerlendirilmektedir. Her iki uygulamaya tabi olan sığınmacıların kayıt, başvuru ve değerlendirme prosedürleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluk alanı içinde yer almaktadır. Bu internet sitesi, hem Suriye’den Türkiye’ye sığınan ve “geçici koruma” uygulamasına tabi olan kişilere, hem de diğer menşe ülkelerden gelen ve “uluslararası koruma” prosedürüne tabi olan kişilere yönelik ayrıntılı bilgiler içermektedir.

Mülteci Hakları Merkezi – RSN İşbirliği Süreci

Mülteci Hakları Merkezi ve ABD merkezli Refugee Solidarity Network (RSN), 2015 yılından bu yana, Mülteci Hakları Merkezi’nin Türkiye’de sığınmacı ve hassas durumdaki göçmenlere yönelik hukuki destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ile avukatlar, barolar ve sivil toplum örgütlerinin mülteci hukuku alanında uzmanlık ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlarına yönelik kapsamlı bir işbirliği çerçevesinde, kapasite geliştirme projeleri yürütmekte; bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçlayan istişareler gerçekleştirmektedir.

 

İki kurum, Türkiye’de mültecilerin hukuksal koruma mekanizmalarına erişimi ile mülteci hukuku alanında uzmanlık birikiminin arttırılmasına yönelik sürdürdükleri çalışmaların yanısıra, dünyada ciddi sayıda mülteci ağırlayan ve/veya karmaşık göç dinamikleriyle karşı karşıya olan, ve özellikle gelişmekte olan başka ülkelerde de mültecilerin korunmasına yönelik hak temelli yaklaşımları teşvik etmeye ve desteklemeye yönelik gayretlerde bulunmaktadır.

Bu internet sitesi çerez kullanmaktadır. Devam ederseniz çerezleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır.”